Wrocław 23.07.2024

Polityka prywatności / Ogólne warunki sprzedaży

Drukuj

Polityka prywatności

 

 

 Szanowni Klienci,

informujemy, że firma CRIMPART S.C. dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z naszych usług. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez CRIMPART S.C. informacji o użytkowaniu serwisu Internetowego www.crimpart.pl dalej określane będzie, jako „Polityka prywatności”.

 

Postanowienia ogólne

1.      Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.crimpart.pl jest:

CRIMPART S.C. P. Popów, P. Kowal,

ul. Wrocławska 1, 55-020 Rzeplin

NIP: 8992726890, REGON: 021695780,

e-mail: biuro@crimpart.pl; crimpart@crimpart.pl

tel.: +48 71 72 818 72

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.     CRIMPART przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1219 t.j. z dnia 2017.06.24, z późniejszymi zmianami).

3.     CRIMPART stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.     Pojęcie „dane osobowe” stosowane w Polityce prywatności obejmuje informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Zakres ochrony i przetwarzania danych osobowych

1.     CRIMPART chroni dane osobowe Klientów, przetwarzanych za pośrednictwem strony Internetowej lub innych kanałów komunikacji z Klientem.

2.     CRIMPART może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów takie jak: imię i nazwisko, tytuł, stanowisko , dział, specjalizacja, numery telefonów, faks, adres email, adres, płeć, wiek. Ponadto mogą być zbierane następujące dane osobowe: informacje zawarte w profilu użytkownika zawarte w CRM, adres IP, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, wersja przeglądarki, konfiguracja przeglądarki, nazwa dostawcy Internetu oraz inne informacje dotyczące rodzaju komputera i połączenia z Internetem służące do zidentyfikowania rodzaju urządzenia, nawiązania połączenia ze stroną Internetową.

3.     Przed rozpoczęciem gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Klientów, CRIMPART prosi o wyrażenie na to zgody.

4.     Cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynikają ze zgody Klienta lub z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5.     CRIMPART zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe Klientów są:

§  - przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

§  - zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

§  - adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

§  - prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

§  - przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby lub podmiotu, którego dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

§  - przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6.     CRIMPART posiada techniczną możliwość komunikowania się z Klientem na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z CRIMPART za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres CRIMPART wskazany na stronie internetowej, pisemnego listu wysłanego pocztą oraz drogą telefoniczną pod numerem telefonu wskazanym na stronie Internetowej.

7.     CRIMPART przechowuje korespondencję z Klientem w celu realizacji odpowiedzi na pytania Klientów, realizacji postępowania reklamacyjnego oraz w celach statystycznych. Dane osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

8.     Wszelkie informacje handlowe związane z działalnością CRIMPART będą przesyłane zgodnie z uprzednią zgodą Klienta w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

Cele wykorzystywania danych osobowych Klientów przez CRIMPART

1.     Mając na uwadze obowiązujące przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo danych osobowych Klientów w każdym przypadku przetwarzania danych osobowych przez CRIMPART, cel i zakres przetwarzania danych wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa.

2.     CRIMPART przetwarza dane osobowe tylko w następujących celach:

§  - umożliwienie składania zamówień na produkty i usługi, przetwarzanie zamówień;

§  - obsługa reklamacji i ewentualnych innych roszczeń;

§  - zarządzanie, obsługą, utrzymanie i usprawnianie działania strony Internetowej;

§  - odpowiadanie na pytania Klientów oraz obsługa wniosków wysyłanych do CRIMPART;

§  - umożliwienie Klientom otrzymywania informacji na temat produktów i usług drogą e-mailową, telefoniczną, za pośrednictwem faksu, czy poprzez wysyłanie Newslettera;

§  - przesyłanie wiadomości dedykowanych Klientom (np. wysyłanie przypomnień, informacji natury technicznej, aktualizacji, ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, wiadomości administracyjnych i biuletynów serwisowych);

§  - w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych produktów lub usług podmiotów, z którymi współpracuje CRIMPART;

§  - wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.

3.     CRIMPART powiadomi Klienta o zamiarze wykorzystania danych osobowych dla celów innych niż wymienionych w Polityce prywatności, jeśli będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykorzystanie danych osobowych, w takim zakresie nastąpi po wyrażeniu zgody przez Klienta.

Przekazywanie danych osobowych Klientów osobom trzecim

1.     CRIMPART nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawnia, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny sposób danych osobowych Klientów, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient wyrazi na to uprzednią zgodę oraz za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności.

2.     W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy CRIMPART, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić stronę Internetową, w tym komunikację z Klientami (np. wspierają CRIMPART w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych przez CRIMPART

1.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem, w tym m.in. realizacja zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 2. W celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes CRIMPART (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 3. W przypadku operacji przetwarzania danych w celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach CRIMPART, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CRIMPART lub jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym wówczas partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. 4. W zakresie w jakim partnerzy CRIMPART mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 5. W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie: a. dobrowolnie wyrażonych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); b. obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); c. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez CRIMPART lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Prawa Klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.     Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.

2.     W każdej chwili, Klient może skorzystać z opcji rezygnacji z Newslettera.

3.     Każdemu Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej CRIMPART zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez CRIMPART zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

4.     Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.     Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CRIMPART lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Okres przechowywania danych osobowych

1.     Dane osobowe mogą być przechowywane przez CRIMPART przez okres:

§  - wynikający z regulacji księgowych i podatkowych, które zobowiązują CRIMPART do przechowywania dokumentacji księgowej oraz

§  - ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, (w zależności od tego, który z tych dwóch okresów (a albo b) jest dłuższy).

2.     W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Pliki "cookies

1.     Serwis pobiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies.

2.     Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3.     Podmiotem zapisującym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu: www.crimpart.pl

4.     Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu tworzenia statystyk stanowiących podstawę do adaptacji struktury i zawartości Serwis dla poprawy użyteczności Serwisu.

5.     W ramach Serwisu stosowane są ciasteczka sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.     W ramach Serwisu stosowane są ciasteczka, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu oraz pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google Maps.

7.     W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Postanowienia końcowe

1.     Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te znajdują się poza kontrolą CRIMPART i w związku z tym CRIMPART nie może ponosić i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony internetowe, ich treść i politykę prywatności.

2.     Podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest uprzednia dobrowolna zgoda udzielona przez Klienta lub przepisy prawa.

3.     Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych strony Internetowej albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, CRIMPART opublikuje na stronie Internetowej nową treść polityki prywatności.